Osuwisko w miejscowości Dobrków

Na zlecenia firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie wykonano kompleksowe rozpoznanie geologiczne na potrzeby przebudowy fragmentu gazociągu Kopalni Gazu Ziemnego Pilzno w miejscowości Dobrków.

W rejonie objętym rozpoznaniem geologicznym wystąpiły ruchy masowe. Osuwisko posiada wyraźną skarpę główną (wysokość do 3 metrów) oraz zróżnicowaną rzeźbę wewnątrzosuwiskową (progi akumulacyjne, skarpy wtórne, zagłębienia wypełnione wodą). Zagrożony jest gazociąg przecinający osuwisko w rejonie skarpy głównej, a także droga gminna i zabudowania powyżej i poniżej osuwiska.

Celem prac geologicznych było:

– rozpoznanie budowy geologicznej podłoża gazociągu;
– ustalenie stosunków wodnych;
– zlokalizowanie najniżej położonej powierzchni poślizgu w celu zaprojektowania przewiertu sterowanego;
– wyznaczenie stropu warstwy stabilnej mogącej stanowić podłoże do posadowienia systemu zabezpieczeń zabudowań znajdujących się powyżej osuwiska.

Wykonanie prac geologicznych na osuwiskach jest skomplikowane ze względu na niestabilny, zróżnicowany teren utrudniający wjazd wiertnicy. W danym przypadku niemożliwy był wjazd urządzenia wyposażonego w napęd gąsienicowy. W takich przypadkach bardzo pomocne okazują się badania geofizyczne. Nie wiążą się one z ingerencja w podłoże gruntowe i mogą być wykonywane w trudnych warunkach terenowych. Wyniki badań geofizycznych po nawiązaniu do odwierconych otworów rdzeniowanych pozwalają na dokładne określenie położenia warstw skalnych pomiędzy wykonanymi otworami, w tym także wyznaczenie potencjalnych płaszczyzn osłabienia gruntu.

Dzięki wykonanym pracom geologicznym i geofizycznym osiągnięto zamierzony cel prac. Ustalono przebieg płytkiej i głębokiej powierzchni poślizgu na głębokościach ok. 3 i 12,5 m p.p.t. Wyniki rozpoznania geologicznego badanego terenu przedstawiono na przekrojach.

Przekrój elektrooporowy

Końcowym efektem było opracowanie powykonawczej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Przekrój geologiczno - inżynierski

Best AI Website Creator