Lesko, dnia 21.01. 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W
TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO
na
ZAKUP SPRZETU I OPROGRAMOWANIA

 1. Postanowienia wstępne

 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 2. Organizatorem przetargu jest firma GEO-DOM Maciej Kij Usługi Geologiczne i Inwestycyjne,
  al.
  Jana Pawła II 30/2, 38-600 Lesko, naZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA, zwana dalejZamawiającym.

 3. Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności firmy GEO-DOM Maciej Kij Usługi Geologiczne i Inwestycyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz wdrożenie systemu CRM współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat BBezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013r.

 1. Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest:

 • zakup udarowego młota spalinowego
 • zakup udarowego sprzętu wiertniczego:
 • łącznik młota spalinowego 1 szt.
 • żerdzie 15 szt.
 • tuleja łącząca do żerdzi 17 szt.
 • próbnik udarowy Ø 100 1 szt.
 • próbnik udarowy Ø 75 2 szt.
 • próbnik udarowy Ø 60 2 szt.
 • próbnik udarowy Ø 50 2 szt.
 • próbnik udarowy Ø 40 2 szt.
 • kosz do szczęk zaciskowych 1 szt
 • szczęki zaciskowe 1 szt.
 • dodatkowe wyposażenie 1 szt.
 • wyciągarka hydrauliczna 1 szt.
 • zakup sondy pneumatycznej
 • kompresor spalinowy 1 szt.
 • bijak do sondy dynamicznej lekkiej 1 szt.
 • zakup płyty statycznej i dynamicznej
  • płyta statyczna VSS 100 kN wraz z osprzętem 1 szt.
  • płyta dynamiczna wraz z osprzętem 1 szt.
 • zakup sprzętu laboratoryjnego
 • waga laboratoryjna 1 szt.
 • aparat casagrande 1 szt
 • zestaw parowniczek 1 szt.
 • komplet szkła laboratoryjnego 1 szt.
 • zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym
 • stacja robocza 1 szt.
 • monitor 1 szt.
 • system operacyjny 1 szt.
 • zakup plotera do druku map
 • zakup drukarki mono A4 A3
 • zakup specjalistycznego oprogramowania geologiczno-inżynierskiego
 • zakup programu do projektowania inżynierskiego
 • zakup pakietu graficznego
 • zakup pakietu biurowego
 • zakup systemu CRM
 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 w terminie nie później niż do 15 luty 2015r.

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferenci powinni złożyć ofertę bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: GEO-DOM Maciej Kij Usługi Geologiczne
  i
  Inwestycyjne, ul. Kurasia 11/1, 30-603 Kraków, w terminie do dnia 05 lutego 2015r. do godz. 15.00.

 2. Otwarcie ofert nastąpi 05 luty 2015 r. o godz. 15.15 w siedzibie Zamawiającego.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków

 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.

 1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przetargowym, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Specyfikacji Zamówienia (SZ) w Rozdziale VI. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą:spełnia albo nie spełnia

 2. Specyfikacja Zamówienia, wzór oferty oraz istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.geo-dom.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego i zostaną przekazane bezpłatnie każdemu Wykonawcy, który się po nie zgłosi lub przesłane na jego prośbę w formie elektronicznej pocztą e-mail.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

 • Maciej Kijtel.: +48 602783047, e-mail maciej.kij@geo-dom.com.pl w godzinach 9.0017.00 od poniedziałku do piątku.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z oferentami drogą elektroniczną.

 1. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez oferentów.

 

 1. Oferta

 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem:PRZETARG NA ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. Nie otwierać przed godz. 15.00 w dniu 05.02.2015r.

 2. Oferta powinna być sporządzona na odpowiednim formularzu, którego wzór wraz z wymaganymi załącznikami do oferty jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.geo-dom.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub może zostać przesłany oferentom w formie elektronicznej pocztą e-mail.

 3. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI Specyfikacji Zamówienia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w układzie zgodnym z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.

 4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 5. Sposób przygotowania ofert został opisany w Specyfikacji Zamówienia w Rozdziale X.

IX Ocena ofert

 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu.

 2. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert oraz kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty znajduje się w Specyfikacji Zamówienia w Rozdziałach XII i XIII.

 3. Z przebiegu przetargu Zamawiający sporządza protokół.

 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.

 5. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu ofert albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

 

X. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie
zawartej
z wyłonionym oferentem

Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Zamówienia.

 

XI. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

 3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu.

 

PLIKI DO POBRANIA

Specyfikacja Zamówienia

Formularz_ofertowy

Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_przetargu

Kosztorys_ofertowy

Wzór umowy